2009. november 14., szombat

Életünk értelme

Életünk értelme, létezésünk célja önmagunk és egymás szeretete, önmagunkról és egymásról való gondoskodás, a család, a haza és isten kebelén.
Nem lehet cél a Hatalom, a Jog, a Vagyon és Pénz, és ezek fenntartója a Haszon, ugyanis ezek csak eszközök az emberi lét szolgálatában. Aki az értelmet és a célt keveri az eszközzel, az maga is gonosz erők eszközévé, majd ezáltal ezek áldozatává válik. Utolsó utunkra csak élményeinket visszük és emlékünket hagyjuk.

2009. november 13., péntek

A Tokay sztory

Az RMDSZ kolozsvári 1995-ös kongresszusán Tőkés László beszéde közben mormogás hallatszott.
Tőkés László odaszólt a mellette ülő Tokay Györgynek (címeres neptunista labanc nemzetárulónak), hogy
"Tokay úr, ne mind morogjon nekem itten".
Tokay, mint akit darázs csípett, felugrott és azt mondta: "de hát én nem morogtam, én nem szoktam morogni, ha más beszél"
Mire Tőkés: "Jó, akkor én megkövetem Tokay urat, de nem szeretem, ha morognak nekem itten."
Mindezt direktben közvetítette a Duna TV :)
(Forrás: BZSA - EMI)

Mi ez mi?

2009. november 11., szerda

APEH Ingatlanadó Kalkulátor

Kontra Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll
A lakóingatlanok értéke az 1989-es rendszerváltás óta foglalkoztatja mind a szakembereket, mind a lakosságot. Ma Magyarországon a lakóingatlanok több mint 90 %-ban a lakosság, a családok tulajdonában vannak. Európai összehasonlításban ez eléggé magas arány, többek szerint a munkaerő áramlását akadályozó körülmény, így a munka világa szempontjából praktikusabb lenne, ha lakóingatlan bérleti szektor, a lakásszolgáltatás aránya magasabb lenne. (Ez viszont politika, azaz a Jogok, a Vagyon és a Pénz elosztásának kérdésköre, így mélyebben ezzel nem foglalkozunk.)

A KSH által gyűjtött statisztikák nyomon követik a hazai lakásállomány változását a számszerűségre és komfortfokozatra nézve területileg, ahogy nyilván tarjuk az új lakások építését is, az építésengedélyezés és a használatba vétel számszerűsítésével is.
A hazai lakóingatlan állomány értéken való nyilvántartása már bonyolultabb ügy, ugyanis a piacgazdaságban többféle érték, majd ebből fakadóan értékelési módszer, eljárás ismert. A gyakorlatban - lényegében - az értékelési módszert az értékelés célja határozza meg, így a piacon a pragmatizmus a jellemző, azaz többnyire a „szükséges és elégséges” mértékben készülnek az értékelési szakvélemények. A lakóingatlan értékelési szakvélemény tartalmát -sajnálatos módon – nem a szakemberek, hanem az azt megrendelők befolyásolják, szabják meg Magyarországon. Ennek legékesebb példája a jelzáloghitelezés kapcsán készítendő piaci forgalmi érték meghatározás, melynél szinte ma már nincs is olyan bank, amelyiknek ne lenne saját protokollja, sőt ma már vannak olyan bankok, amelyek lényegében egy számítógépes űrlap kitöltésének szintjére szorították, korlátozták be az ingatlanvagyon-értékelői szakvéleményt. Hogy ez jó, avagy sem, az nézőpont kérdés. Egy bizonyos, a dolgok nem maguktól alakulnak azzá, amik, így a banki protokollok nyilvánvalóan a banki fedezetértékelés munkáját könnyítik és a bank üzletpolitikáját szolgálják. Ez egyben azzal a felismeréssel is jár, hogy az ezen szakvélemények eredményeként előállt értékek olyanok, amilyet a bank látni „kíván”, hogy igazolhassa saját gyakorlatát, azaz hitelezési politikáját. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy ezek az értékek köszönő viszonyban sincsenek a valós piaci viszonyokkal, ugyanis ezek az értékek - ha tetszik, ha nem – befolyásolják magát a piacot is, hiszen gondoljunk csak bele milyen aránytalanságok tapasztalhatók az újlakások árai, illetve a használt lakások eladási tranzakcióiban szereplő árak között. Ezeket az aránytalanságokat dominánsan nem a használati értékbeli különbözet (ami számítható és az amortizált újraelőállítási értékkel időben követhető) okozza, hanem a helyérték és a hitelpolitika. A jelzáloghitelezés intézményrendszere bevezetésével 2001. évet követően az első időszakban az volt a jellemző – a domináns - hogy a bank a fedezet értékelés munkája „jósága” érdekében „alulértékelte” a fedezet céljára felkínált lakó-ingatlanokat, majd a szabad felhasználású jelzáloghitelezés megjelenésével és a banki versennyel jellemzően megjelent a „felülértékelés” jelensége is. Ez különösen az úgynevezett Fészekrakó program kapcsán élte fénykorát, amikor igen jelentős hitelállomány áramlott ki igen kockázatos fedezet mellett. Ezt semmi más nem igazolja fényesebben, mint a jelenleg zajló lakóingatlan árverések.
A lakóingatlan állomány vagyonértékének a jelentősége a 2009. évben bevezetett Vagyonadó kapcsán került a fókuszba, azaz a köztudatba, éppen az adóalap megállapítása miatt.

A lakóingatlanok értékei megállapításának célja
Céltalanul ritkán tesz az ember bármit is. Így az ingatlanvagyon-értékelés (ezen belül a lakóingatlanok vagyoni értékelése) alapvetőn célhoz kötött. Lássuk hazánkban milyen célok, egyben igények érdekében készülhetnek lakóingatlan-értékelési szakvélemények:
- bírósági eljárások során (vagyonmegosztás, kártalanítás)
- gyámsági eljárások során (kiskorúk, gyámság alá vett személyek érdekvédelme)
- piaci adásvételek során (irányár, vételár megállapítás)
- befektetési, értékesítési célból,
- adózás céljából.
Lényeges körülmény az, hogy a fent megjelölt célok mentén készült szakvélemények mindegyikének vannak megrendelői és e megrendelőknek kiemelt szempontjai, amelyek nem feltétlen esnek egybe. Ebből a körülményből fakadóan lehet például ugyanannak a lakóingatlannak az „úgynevezett” értéke más és más, amit a nép egyszerű gyermeke józan paraszti ésszel nem ért helyből. Csak nekifutásból, hiszen ha a lakóingatlanok értékénél is figyelembe venné azt a körülményt, miszerint minden értéktárgy annyit ér, amennyire azt értékelik azaz kinek-kinek mást - úgy már helyrekerül a dolog. Maga a független bíró is ezt teszi ítélkezés során akkor, amikor bizonyos körülményeket számba vesz é mérlegel, míg másoktól eltekint! Ez nem is lehet másként, hiszen a lakóingatlanok vagyoni értékének a megállapítása különféle szempontok mentén ugyanúgy egész számokban pontosa ki nem fejezhető érték, ahogy a Britt Birodalom szigetvilága szigeteinek kerülete ( apály és dagály ugye?) avagy Kína lakosságnak a lélekszáma, hiszen napi ( százezres avagy milliós) születési illetve elhalálozási viszony rendszer keretén belül ember nincs ki felelősséggel pontosan főre megállapíthatná a lélekszámot. Bizony ilyen a lakóingatlanok értéke is. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a lakóingatlanoknak ne lenne, lehetne – egy konkrét lakóingatlannak – vagyoni értéke.

A lakóingatlanok értéke
A lakóingatlanok értéke diszkréten (egyben konkrétan) bizony létezik.
- Új lakóingatlanok esetében a lakóingatlan értéke az, amiért az érékesítő kínálja és oda is adja.
- Használt lakóingatlanok esetében a konkrét és valós vételár.
- Jelzáloghitelezés során pedig az tekintendő a lakóingatlan forgalmi értékének, illetve az azon alapuló hitelfedezeti értéknek, amit a törvény szerint arra jogosult szakember a szakvéleményében megállapít.
A fentebb ismertetett okok miatt - a piacgazdaság jogrendjéből fakadóan - ezek az értékek vitathatók. Ahogy ma már az Alkotmánybíróság döntése alapján vitatható az APEH által megállapított, a vagyonadó alapjául szolgáló forgalmi érték is. Vitára akkor kerül sor, ha a konszenzus, azaz a megegyezés (az értéket illetően) felborul, azaz valamely érintett fél nem ért egyet az értéket illetően. Ez például előállhat rejtett hiba, tudatos félrevezetés, torzítás felismerését követően is. Ilyen esetekben célszerűen mediálásra kerülhet sor és ha az nem vezet eredményre a bíróság mondhatja ki a végső szót.
Lényegében tehát legvégső soron egy-egy lakóingatlan érvényes értéke az, amit a bíró ítéletében „megfellebbezhetetlenül” megállapít.
E tanulmány – illetve az LVK Rendszerszabványa - rendeltetése az, hogy definiáljon, egyben specifikáljon egy számítógépes, statisztikai alapokon nyugvó számítási eljárást, ami a lakóingatlanok értékének megállapításakor az ingatlanvagyon-értékelő szakemberek piaci információval és adattal való ellátását szolgálja. Egy olyan eszközt, amely szakmai kontroll alatt tartja az APEH Ingatlanadó Kalkulátora által számított értékeket, egyben kimutatja az abban – természetéből fakadó – torzulásokat, hiányosságokat a piaci adatok és információk, és az alapján a szakemberek szakvéleményei tükrében.

A Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll (LVK) által kimutatott, számított értékek
Amint azt a fentiekben leszögeztük a lakóingatlanok ingatlanértékelése több célból készülhet, így a figyelembe vett adatok, számítási eljárások is változhatnak. A kontrollszámítás alapvetően tehát nem egy-egy konkrét ingatlanértékelés, megrendelésre készített szakvélemény elkészítéséhez készül csak, hanem magára a konkrét lakóingatlan és a piac viszonyára, azaz egy-egy konkrét lakóingatlan miként „látszik” az adatok és információk tükrében az időben (!) a piacon. (Lényeges és újszerű jellemzője az idősoros statisztikai adatokkal való operálás.)

Az így szolgáltatott értékeknek tehát nem az a célja, hogy azt a Tisztelt Megrendelő – aki fizet - fogadja el, hanem vita esetén a végső bírósági tárgyaláson a bíró adjon helyt neki.

Az LVK által számított értékek lakóingatlanokra
(1) Amortizált újraelőállítási érték számítás
(2) Hozamszámítás
(3) Piaci érték számítás
(4) Ingatlanadó-alap számítás
(5) Ingatlan-vagyonérték (5 éves ciklus) számítás statisztikai alapon
(6) Idősoros ingatlanvagyon-érték számítás statisztikai alapon (10 éves ciklus)
Az egyes számított értékeket a törvény által (Lakástörvény) jogosult szakember mérlegeli, mely értékeket és milyen súllyal vesz figyelembe lakóingatlan értékelési szakvéleménye készítése során, hogy az helyt állhasson egy estleges bírósági eljárás során, hiszen a szakvéleményben megállapított értékért törvény előtt – nem a megrendelő, nem a társaság hanem – a szakember felel.

A Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll eszközrendszerének kialakítását a Képesített Ingatlanvagyon-értékelők Országos Szövetsége Elnöksége ( http://www.kivosz.hu/) támogatja. Neves és közismert szakemberek vesznek részt az egyes számítási eljárások definiálásban, a rendszer tesztelését pedig a KIVOSZ erre vállalkozó tagsága biztosítja.

A Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll számítás további rendeltetése a 2009.11.15-el megjelenő APEH Ingatlanadó Kalkulátor szakmai kontrollja, a lakosság – szakértőkön keresztüli – információval és kontroll adattal történő ellátása.

Az Interneten elérhető számítógépes rendszerhez való – felhasználói - hozzáférés alanyi jogon a KIVOSZ tiszteletbeli és rendes tagjai számára lesz biztosított várhatóan még ebben az évben, avagy legkésőbb az ingatlanadó bevallás időszakára. (A rendszert a HUNINFOR Ingatlanmédia Csoport fejleszti.)

2009. november 9., hétfő

2009. november 8., vasárnap

Bejegyzés: FELÜLVIZSGÁLJA A PRIVATIZÁCIÓT A JOBBIK

Lenhardt Balázs, a Jobbik Gazdasági Kabinet elnöke
Forrás: Jobbik Hírlevél 11/2009:
A balliberális kormányzati ámokfutás 7 és fél éve alatt a maradék nemzeti vagyon elherdálása szünet nélkül folyik, a tolvajok a börtön helyett minisztériumi irodákban ücsörögnek. A Jobbik üdvözli azt a tényt, hogy a Fidesz is kénytelen meghajolni kezdeményezéseink előtt, és felkarolták a törvénytelen és Magyarországot mértéktelen módon megkárosító privatizációs szerződések felülvizsgálatának ígéretét. Fónagy János volt miniszter a napokban beszélt erről sajtótájékoztatóján.
Mielőtt hiú reményeink lennének a fideszes szándék komolyságát illetően, idézzük szó szerint a most is minden bizonnyal üres ígéretnek bizonyuló szavakat: „Ahol erre ok és lehetőség van, ott igyekeznek majd visszaállítani az eredeti állapotot.” Magyarán, megint nem fognak mást csinálni, csak jelzik az országot fillérekért felvásároló külföldieknek, hogy ezentúl a csúszópénzt már nem a szocialista pártnál kell befizetni, hanem a fideszes pártkasszába.

Emlékeztetnünk kell mindenkit, hogy a ‘98-as kampányban szintén a privatizáció felülvizsgálata volt a fő üzenete a Fidesznek. Aztán a miniszteri bársonyszékekbe rogyva azonnal változott a polgári jelszó: ne bolygassuk a múltat, építsük a polgári jövőt! A privatizációs szerződések felülvizsgálata helyett a Horn-kormányhoz képest csökkentett tempóban, de folytatódott az ország értékeinek elkótyavetyélése. Ezek után ne számítson senki alappal arra, hogy most másképp járnának el.

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak azonban más stratégiája van: követeljük a privatizációs eljárások haladéktalan leállítását, és minden egyes ügy felülvizsgálatát az elmúlt 20 évben! A korrupt és erkölcstelen gazdasági és politikai elit által irányított bírósági vezetők nyomására a Legfelsőbb Bíróság olyan kollégiumi határozattal torzította el – alkotmányellenes módon - a joggyakorlatot, hogy a privatizációs szerződések megsemmisítésére irányuló kereseteket mérlegelés nélkül utasítják el a bíróságok. A Ptk. 200. és 234. §-a alapján ugyanis bárki, határidő nélkül kérhetné a jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköző szerződés érvénytelenségének kimondását, ráadásul elévülési határidő nélkül. A jogi következmény az eredeti állapot helyreállítása kellene legyen, azaz újra állami tulajdonba kerülnének az érintett ingatlanok. Az ügyészség sem élt egyelőre törvényben előírt kötelezettségével, hogy a közvagyon védelme érdekében pert indítson. A Jobbik minden rendelkezésre álló eszközzel ki fogja kényszeríteni a törvénytelenségek megszüntetését, és az eredeti állapot helyreállítását, hogy a nemzeti vagyon valóban a nemzetet szolgálja.


Kommentár: Hoppá! Hú de kínos!!! Ez az igéret bizony minimum 25 %-ot hozhat az ifjú törököknek  a parlementi választásokon.

Internetes Anonymusz: A magyar szürke


Mint tudjuk, hazánk nemzeti állata a szürke marha. De tudja-e a kedves Olvasó, hogy szürke marha és szürke marha között jelentős különbségek mutatkoznak? Legfontosabbak az alábbi fajták:

Vörös szürke marha:
A vörös szürke marha egyedeire jellemző, hogy tönkreteszik a Legelőt, eleszik társaik elől a takarmányt és fölisszák az összes vizet. Viselkedésük mintha azt sugallná, hogy csak ők számítanak. A közös Legelőre általában igen nagyokat szarnak. De a legszebb szénabálák valahogyan mindig nekik jutnak. Vezéregyedeik pofáján nincsen bőr, és a gerincük is sokszor hiányzik. Régebben csordatársaikat tömegével szorították ki különféle mészárszékekre. A szenvedő egyedek közül azonban még mindig sokan vakon bíznak a vörös szürke marhákban. Ebből is látszik, mekkora barmok. Szerencsére populációjuk az utóbbi időben megfeleződött.

Narancssárga szürke marha:
A narancssárga szürke marhák szinte istenként tekintenek vezérbikájukra, aki a legdúsabb legelő ígéretével ámítja őket. A vezérbika bődülésein hetekig kérődznek. Úgy tűnik, hogy sokszor nekiiramodnának egy alapos legelőrendszer-váltásnak, de amikor erre ténylegesen lehetőségük lenne, mindig megfutamodnak és visszafekszenek a trágyába dagonyázni és kérődzni. Egyre többen vannak. És egyre nagyobb marhák.

Zöld szürke marha:
A zöld szürke marhák régebben igen jelentős szerepet játszottak az új állattartási rendszer kialakításában, ám populációjuk annyira megritkult, hogy szinte a kihalás fenyegeti. Ennek sajátos oka van: egy mezei virág legelése mérgezte meg a gulya ezen részét. A virágot Ibolyának hívják, melynek szirmok helyett - a gombákhoz hasonlóan - kalapja van. A zöld szürke marha újratelepítése vajmi kevés reménnyel kecsegtet.

Liberális szürke marha:
A liberális szürke marha közel-keleti fajtákkal áll viselkedési és/vagy genetikai rokonságban. Egyedeire jellemző, hogy az egész Legelőt uralmuk alá próbálják hajtani. A többi fajtával sosem működnek együtt, kizárólag a saját érdekeiket hajszolják. Szombatonként kiválnak a gulyából és külön itatóhelyhez járulnak. Szénából emlékműszerű rakásokat szórnak össze úton-útfélen. Etológusok szerint ennek az oka - valós alapok híján - nem lehet más, mint valamiféle kerge marha-kór, amely nagyon sok másik fajtára is veszedelmes mértékben átterjedt. Rögeszméjük, hogy tehén nélkül, két bika társulásával is egészséges borjú nevelhető fel. Nem élhetnek fű nélkül.

Sávos szürke marha:
A sávos szürke marhák megvédik a Legelőt, melynek többnyire jobb szélén tartózkodnak. Akár békében is élnének indiai, mostanság teljesen szentnek tekintett fajtákkal, ám azok randalírozását keményen megtorolják ősi, szilaj tülkeikkel. Jellemző rájuk a fegyelem. Immunisak a liberális szürke marhák fentebb leírt kerge marha-kórjára. Etológusok szerint a sávos szürke marhák nem tartják kizártnak, hogy a Legelőt kijelölő villanypásztor akár minden irányban kijjebb tolható. Mindenesetre testvériesen próbálják védeni a szomszédos legelőkön sanyargatott társaikat. Mezőgazdasági szakértők szerint, ahol elegendő létszámban tűnnek föl, ott marha nagy rend lesz - talán a fentebb bemutatottak közül néhány fajta nélkül.

Internetes Anonymus: Ki tud többet Szlovákiáról?


A kérdések:
· Melyik országban van Szlovákia?
· Hány szlovák idősebb, mint Szlovákia?
· Mondjon három szlovák királyt!
· Melyik szlovákiai városban koronáztak magyar királyokat, és melyik magyar városban szlovákokat?
· Ismertesse a szlovákok harcait az Oszmán birodalom ellen!
· Soroljon fel három szlovák építészeti remeket!
· Hol éltek az ős-szlovákok?
· Hogy mondják szlovákul: Aranybulla, Magyar forradalom és szabadságharc, irredentizmus?
· Ismertesse az önálló szlovák állam kisebbségi politikáját!
· Soroljon fel három magyarbarát szlovák politikust!
· Ismertesse, hogyan lehetne megoldani Szlovákia területi problémáit!
· Soroljon fel három szlovák nemesi családot!
· Hasonlítsa össze és elemezze a szlovák címert a magyar címerrel!
· Melyik a legősibb szlovák város?
· Melyik maradt fenn tovább, a Magyar Korona vagy a szlovák korona?
· SMS-ben küldje el Szlovákia történelmét!
· Fejezze be azt a szólás-mondást: Adj a tótnak szállást,….

A válaszokat Jan Slota címére kérjük beküldeni! A helyes beküldők között szlovák autósmatricát (Nagymagyarországos), szlovák koronát, szlovák porcelánokat és szlovák (tokaji) borokat sorsolunk ki.
A borítékra ne felejtsék ráírni a jeligét: Felvidék!

Kövér: a Jobbik és az MSZP "satuba fogja" majd a Fideszt

Kövér László szerint a következő országgyűlésben az MSZP és a Jobbik "két tűz közé, a satu két pofája közé" szorítja a Fideszt; a politikus erről a párt és a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) közös fórumán beszélt szombaton Szekszárdon.
Továbbiak...

Kiemelten: "A felelősség megállapításáról a fideszes politikus azt mondta: a következő kormány dolga felderíteni azokat a "tolvajlásokat, szándékos kártételeket, amelyeket ezek elkövettek az elmúlt években", és az információkat átadni a hatóságoknak. A választmányi elnök értékelése szerint az ország nem csupán minden tekintetben katasztrofális helyzetben van, hanem a lét-nemlét határára jutott."

Kommentár: Bizony a "középre" helyezkedés azzal a veszéllyel jár, hogy jobbról is és balról is előzni lehet. Az EU Néppárti elvárások bizony nyitva hagyatják, átjárhatóvá teszik a jobboldali kaput, így az egy a tábor önnön dugájába is dőlhet. Mert nem lehet dugni is, meg szűzen is maradni.